O roszczeniach, polisach OC i przedawnieniach

Roszczenie rozpoczyna się w sytuacji, gdy dojdzie do działania niezgodnego z prawem. To pojęcie w którym mamy do czynienia ze szkodą, sprawcą i pokrzywdzonym, oraz zachodzi możliwość naprawienia tejże szkody likwidując ją z polisy OC (odpowiedzialność cywilna). Roszczenie to uprawnienie poszkodowanego lub grupy poszkodowanych (np. rodziny poszkodowanego w wypadku), do uzyskania świadczenia – naprawy wyrządzonej szkody. Z oczywistych powodów nie jest to zawsze możliwe, ponieważ żadne świadczenie nie zwróci życia lub zdrowia osobie poszkodowanej. Dla osób które doznały ciężkiego uszczerbku na zdrowiu odszkodowanie ma zazwyczaj ułatwić dalszą egzystencje lub zabezpieczyć rodzinę w sytuacji utraty jedynego żywiciela rodziny. Może dojść do sytuacji w której będzie konieczna zamiana mieszkania na łatwiejsze w adaptacji, np. na parterze, przystosowanie tego mieszkania czyli remont, w tym obniżenie progów drzwi, wstawienie drzwi balkonowych, przystosowanie łazienki dla osoby niepełnosprawnej, poszerzenie korytarza aby mógł przejechać wózek inwalidzki, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, pokrycie kosztów usług fizjoterapeutów i lekarzy specjalistów, zakup i przeróbka pojazdu dla osoby niepełnosprawnej. Przykłady można mnożyć. Uspójnić można to jednym zdaniem a mianowicie, każdy poszkodowany ma prawo do żądania naprawienia wyrządzonej mu szkody. Wszelkimi uzasadnionymi kosztami w związku ze zdarzeniem i po, winno zająć się Towarzystwo Ubezpieczeniowe. To ono przejmuje obowiązki sprawcy do naprawienia szkody.

Polisy OC w Polsce to obowiązkowe komunikacyjne, ubezpieczenia dla właścicieli pojazdów mechanicznych i niektórych grup zawodowych. Celem polisy jest zabezpieczenie jej właściciela przed skutkami wyrządzonych szkód, dzięki czemu nie musi on pokrywać z własnej kieszeni żądań poszkodowanych. Wszystkie właściwości danej polisy można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Należy pamiętać, że polisa w pełni chroni wyłącznie wtedy, kiedy przestrzegamy jej zasad min. nie prowadzimy pojazdu po alkoholu czy narkotykach. Górną granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma gwarancyjna.

W przypadku szkód na osobie suma wynosi 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem niezależnie od liczby osób poszkodowanych, oraz
1 000 000 euro w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Przedawnienie to okres czasu, w którym osoby poszkodowane mogą żądać zadośćuczynienia. W zależności od sytuacji rozróżniamy kilka okresów.

Art. 819. kc stanowi:

Art. 819. § 1. Roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech.

§ 3. W wypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej roszczenie poszkodowanego do ubezpieczyciela o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 4. Bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Najogólniej mówiąc w sytuacji kiedy nie było prowadzone postępowanie prokuratorskie, osoba poszkodowana ma 3 lata na domaganie się naprawienia szkody. Nawet jeden dzień zwłoki zamyka możliwość dochodzenia odszkodowania. Jeżeli zgłosimy szkodę ubezpieczycielowi sprawcy w ostatnim dniu, nie zamyka nam to drogi do dochodzenia odszkodowania w dniu następnym o czym stanowi § 4. W momencie kiedy pokrzywdzony otrzyma od T.U. dowolną decyzje, znów od czasu dostarczenia tej decyzji zaczyna biec okres 3 lat, w którym powinniśmy odpowiedzieć na komunikat, nie jest to jednak obowiązkowe. Możemy również podpisać ugodę. Ciekawym przypadkiem jest poniższy przykład: Poszkodowany był pacjentem u którego przeprowadzono operacje. W 5 roku po operacji zaczął uskarżać się na ból i złe samopoczucie. Nie miał świadomości, że w jego organizmie zaszyto narzędzie chirurgiczne, które przez okres 5 lat przemieszczało się swobodnie do momentu, kiedy to natrafiło na barierę przez co wyraźnie zaczęło sygnalizować swoją obecność. Doszło do błędu lekarskiego. W takiej sytuacji poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie roszczenia, licząc od chwili, w której się  o tym dowiedział.

W sytuacji kiedy zostaje wszczęte postępowanie prokuratorskie np. w chwili śmierci osoby na skutek czynu niedozwolonego zdarzenie traktowane jest jako przestępstwo. Stanowi o tym art. 442 § 2 kc. W tym przypadku szkoda ulega przedawnieniu po 20 latach od dnia zdarzenia.

Warto wrócić do tematu ugody. Z doświadczenia zalecam aby nie podpisywać ugody z T.U. nie mając pewności czy uzyskane dotychczas świadczenie jest adekwatne w stosunku do poniesionej straty. Warto poświęcić czas na konsultacje z specjalista ds. odszkodowań aby przypadkiem nie zamknąć sobie drogi do uzyskania większego, choć nadal należnego świadczenia. Poszkodowani często po czasie dowiadują się, że ich odszkodowanie zostało zaniżone, a wtedy nie można nic już w tej sprawie zrobić, dlatego chętnie udzielam takich konsultacji bezpłatnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *